Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Corinna Hoffmann – Masterarbeit 2021

Corinna Hoffmann:
Horror, Trauma und Ritual in Ari Asters Film »Midsommar« (2019)

 

Conclusion

The thesis shows that the protagonist Dani’s trauma in Ari Asters Film Midsommar (2019) manifests itself primarily in two ways: In Dani’s dreams as well as a possible mental illness in the form of a post-traumatic stress disorder. The rituals – within the liminal space of the community’s Midsummer celebrations – prove to play a central role concerning Dani’strauma. Through participation in these rituals, Dani’s past trauma is triggered up to a point, where she eventually can’t hold it back anymore. Her traumatic experience resurfaces most prominently in two dreams; both of which happen only after Dani arrives in Hälsingland. While the rituals function as constant triggers, the community of the Hårga offer the support Dani needs to confront her trauma. There seems to be some form of catharsis for the protagonist at the end of the film; however, in context of the Folk Horror-Subgenre, Dani’s transformation is marked by graphic and violent actions. The ending itself is therefore characterized by ambiguity and the future of the community as well as the protagonist remain unclear.

 

Sammanfattning

Avhandlingen visar att protagonisten Danis trauma i Ari Asters Film Midsommar (2019) manifesterar sig framför allt på två sätt: I Danis drömmar och en möjlig psykisk ohälsa i form av ett posttraumatiskt stressyndrom. Ritualerna – inom det liminala rummet av gemenskapens midsommarfirande – visar sig spela en central roll när det kommer till Danis trauma. Danis deltagande i dessa ritualer utlöser tidigare traumat till en punkt att hon inte längre kan hålla tillbaka. Hennes traumatiska upplevelse återkommer och är mest framträdande i två drömmar; båda händer efter Dani anlänt till Hälsingland. Ritualerna fungerar framför allt som utlösare och Hårga-gemenskapen erbjuder stödet Dani behöver för att konfrontera sitt trauma. Det finns en form av katharsis för protagonisten i slutet av filmen; Men i sammanhanget med Folk-Horror Subgenre är Danis förvandling präglad av grafiska och våldsamma handlingar. Slutet är därför ambivalent och såväl samhällets som protagonistens framtid förblir oklar.

 

[Masterarbeiten im Fachteil Neuere skandinavische Literaturen 2021]