Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Urban kultur i Sverige ELLA JOHANSSON
VL 52 241 Mo 16–18 MOS 101  

En urbant präglad civilisation har kanske inte de bästa förutsättningar att frodas i ett land som Sverige. De små städerna och tätorterna i ett genom historien glesbefolkat land utgör bakgrund för en diskussion om olika kulturer och livsformer i Sverige idag och i historien. Marknad, lagstiftning, demografi och maktrelationer har påverkat framväxten av olika slags urbana miljöer. Det urbana landskapet med gaturum och bebyggelsemönster, gränser mellan privat och offentligt, individ och kollektiv, manligt och kvinnligt, olika samhällsklasser är kulturella kategorier som kan diskuteras utifrån staden och tätorten.

Kulturanalytiskt temaarbete: Svenskhet à la IKEA: Image, utopi och materiell praxis ELLA JOHANSSON
UE 52 242 Mo 18–20 MOS 101  

I kursen övas etnologisk metod, kulturanalys och tolkningsteknik utifrån ett material som finns tillgängligt också i Berlin: IKEA-varuhusen. "Svenska" föremål och miljöer kan i någon mån utgöra en bakgrund till kunskap och diskussioner om aspekter av nordiskt liv i nuet och i historien. De kan också lära oss något om tolkning av materiell kultur; om relationer mellan människor och ting. Genom IKEA kan man också studera relationer mellan masskultur och vardag, hur traditioner nyskapas och återanvänds i olika kontexter samt hur identitetspolitik och imageskapande bl. a. kring svenskhet används i ett internationellt företag.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme und kleinere schriftliche Arbeit.

Etnologiska perspektiv på kulturarvsfrågor och minnespolitik ELLA JOHANSSON
HS 52 243 Mi 12–14 MOS 101  

Idag konkurrerar olika uppfattningar om natur- och kulturarv. De kan ha sitt upphov i olika strategier hos människor i glesbygd och i tätorter eller emanera ur skogs- och jordbrukssektorn, upplevelse- och fritidsinsdustrin, kultur- och naturvårdspolitik etc. Historieintresset hos "den läsande allmänheten" är idag mycket starkt. Samtidigt rasar debatten om hur det förflutna ska förmedlas. I museivärlden tvingas man ständigt ta ställning för hur man vill nå ut till publiken och vilken kunskap man ska förmedla. Hur formas synen på natur, landskap, kulturarv och historia, och hur omgestaltas den materiella verkligheten på grund av, eller trots, dessa uppfattningar? Seminariet behandlar främst Sverige, men litteratur från de andra nordiska länderna kan också användas.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme Referat und schriftliche Hausarbeit.

left.gif Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2005