Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Schweden, Europa und die Welt (Dag-Hammarskjöld-Vorlesung) Sten Berglund
VG 52 234 Mo 18-20 DOR 24, 3.134  

Mit seiner Geschichte als Großmacht im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts und seiner führenden Position im nordischen Kontext bis weit in das vergangene Jahrhundert hinein hat Schweden heutzutage ein Selbstbild, das - so scheint es auf jeden Fall manchen ausländischen Beobachtern - seiner wirklichen Lage als Kleinstaat in der Peripherie Europas nicht entspricht. Die Schweden neigen dazu, ihre Rolle im Norden, in Europa und der Welt zu übertreiben und machen sich gerne die Aufassung zu eigen, dass Schweden für andere Länder als Modell besonders gut geeignet sei. Zum Ausland und zur Einfuhr fremden Gedankenguts verhalten sie sich eher skeptisch und bestehen auf dem schwedischen Sonderweg. Ziel dieses Seminars ist es, aus verschiedenen Perspektiven diesen Sonderweg zu schildern und analysieren.

Finland, finlandssvenskarna och det nya Europa Sten Berglund
UE 53 235 Mo 14-16 DOR 24, 3.134  

Finlandssvenskarna är en priviligerad minoritetsgrupp, vars särställning åtmin­stone delvis hänger samman med finlandssvenskarnas dominerande ställning långt in på 1900-talet. Särskild tyngdpunkt kommer att läggas på de faktorer, som åt­minstone hittills har gjort finlandssvenskheten hållbar också i tider av numerär tillbakagång. Hit hör de offentliga institutioner, som den svenskspråkiga befolk­ningsgruppen förfogar över inom utbildningsväsendet, försvaret och den evange­lisk-lutherska kyrkan, svenska folkpartiet, den finlandssvenska pressen, radion och televisionen, de finlandssvenska kulturinstitutionerna, fonderna och stiftelserna och sist men inte minst det finlandssvenska föreningslivet. Det stora paradigm­skiftet i finländsk utrikespolitik efter det kalla kriget, med aktivt medlemskap i EU och beredskap för medlemskap i NATO som fundament, kan med fördel också uppmärksammas ur ett språkpolitiskt perspektiv.

Exkursionen till Finland i juni erbjuder slutligen också ett regionalt perspektiv med goda möjligheter till jämförelser mellan finlandssvenskheten i Österbotten (Vasa) och Nyland (Helsingfors och huvudstadsregionen).

Demokratins problem Sten Berglund
HS 52 236 Di 16-18 DOR 24, 3.135  

Seminariet behandlar grundläggande, fundamentala spörsmål i aktuell svensk de­batt. Vad som uppfattas som grundläggande är i viss mening upp till den enskilda. Här görs ett medvetet försök att enbart belysa sådana spörsmål, som har uppenbar relevans för hur svensk demokrati fungerar i praktiken eller eventuellt utgör ett direkt hot mot demokratin. Hit hör allehanda frågor av konstitutionell karaktär såsom monarkins vara eller icke vara, olika former för medborgarinflytande (direkt versus indirekt demokrati) och valsystemets utformning (proportionella val kontra pluralitetsval). Hit hör även den sedan andra världskriget ständigt åter­kommande frågan om demokratins förhållningssätt till sina fiender, förbud eller avvaktande tolerans. På senare tid har debatten kommit att rätt långt kretsa kring ett par spörsmål av kvasi-konstitutionell karaktär: neutralitetspolitiken, välfärds­staten och, sist men inte minst, Sveriges förhållande till EU.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme Referat und schriftliche Hausarbeit.

 

WS 04/05 Übersicht Lehrveranstaltungen SS 07