Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Kön, ålder och livscykel ELLA JOHANSSON
VL 52 230 Mo 14-16 MOS 101  

Föreläsningsserien vill belysa etnologisk, sociologisk och historisk forskning kring kön med särkilt hänsyn till hur köns- och genusperspektivet kan berikas och nyanseras av att man beaktar ålder, position i livscykeln, civilstånd och social status. Könsidentiteten har varit och är alltjämt olika betonad och har olika innehåll bl. a. utifrån ålder och civilstånd. Kön har även getts olika mening i skilda kulturella och sociala sammanhang. Föreläsningens perspektiv avser också att ge en bred inblick i samhällsliv och samhällsutveckling i Sverige.

Familj i vardag och politik ELLA JOHANSSON
UE 52 231 Mo 16-18 MOS 110  

Familjepolitik är ett begrepp som nästan inte förkommer i svenskt språkbruk. Synen på relationen mellan individ och familj skiljer på många sätt Skandinavien från Tyskland och övriga Europa. Utomlands får Sverige ofta fungera både som utopi och skräckexempel när man vill diskutera relationen mellan stat, familj och individ. I denna Übung arbetar vi med teman som belyser hur familj och släkt fungerar i politik, debatt och vardag. Vi kan välja politiska och legala teman som vi följer upp med att se hur de påverkar samhällsdebatt och vardagsliv. Exempel kan vara särbeskattning, olika bidragssystem, jämställdhetsbegreppet, åldringsvård, pensionssystem, bostadspolitik, barnomsorg, namnlagar och personnummer, konstgjord befruktning, adoptioner, partnerskapslagar, abort och steriliseringslagar etc. Dagens Sverige står i fokus, med förklarande historiska tillbakablickar.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme und Referat.

Etnologiska arbetssätt (Fältarbete i Jönköping) ELLA JOHANSSON
HS 52 232 Di 10-12 MOS 110  

Under kursen förebereder vi, genomför och redovisar ett etnologiskt fältarbete i Sverige. Tillsammans med studenter från Etnologiska institutionen i Lund åker vi till Jönköping i vecka 47 (14-21 november) där vi deltar i ett projekt som ska dokumentera religionens betydelse i olika invandrargrupper. Förberedelserna innebär att vi tematiskt och metodiskt planerar ett antal delstudier som genomförs i grupper om trefyra personer. Projektledaren Dr. Eva Londos håller ett inledande Blockseminarium på Nordeuropa-Institut lördagen den 23 oktober. Under fältveckan bor vi på vandrarhem och genomför intervjuer, deltagarobservationer och ev. fotodokumentationer. Dessa transkriberas eller dokumenteras skriftligt på annat sätt för framtida arkivering. Varje grupp redovisar också sin studie i form av en gemensamt författad uppsats om minst 20 sidor skriven på svenska.

Leistungsnachweis: Aktivt deltagande, dokumentations- och uppsatsarbete i grupp enligt ovan. Arbetet bör vara avslutat innan den 30 april 2005 eftersom det bygger på samarbete.

Teilnahmehinweise: Deltagarantalet är begränsat till c:a 10 personer. Detta förutsätter personlig anmälning senast den 11 oktober: ella.johansson@etn.lu.se Jönköpings läns museum bekostar resor och uppehälle inom vissa ramar.

 

WS 04/05 ÜbersichtLehrveranstaltungen WS 04/05