Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

MODUL 9: SPRACHKOMPETENZ UND WISSENSMANAGEMENT'); ?>

Textrezeption (Finnisch) (2) Eva Buchholz
UE 52 266 Mo 10–12 DOR 24, 3.135  

Kurssilla keskitytään vaativan lukutaidon kehittämiseen. Materiaalina käytetään erilaisia ja eritasoisia kaunokirjallisia, tieteellisiä ja kulttuuriin liittyviä tekstejä. Kurssilla perehdytään sekä lukemisstrategioihin että eri tekstilajien erikoispiirteisiin. Myös reseptiivistä kääntämistä harjoitellaan. Osanottajien omat toivomukset tekstien aiheista ovat tervetulleita.

 

Schriftliche Textproduktion (Finnisch) (2)/td> Eva Buchholz
UE 52 267 Do 10–12 DOR 24, 3.135  

Kurssilla kehitetään asiatekstien kirjoittamisen taitoa. Tehtävinä on sekä itsenäistä kirjoittamista, referointia että tiivistämistä. Perehdymme kirjoitetun kielen normeihin ja keskeisiin konventioihin. Lisäksi syvennämme syntaktisten rakenteiden ak-tiivista hallitsemistaja käsittelemme sanastollisia kysymyksiä.

 

Textrezeption (Isländisch) (2)/td> Eiríkur Sturla Ólafsson
UE 52 268 Do 12–14 DOR 24, 3.231  

Í námskeiðinu verður tekist á við texta af ýmsum sviðum og innihald þeirra rætt. Við lesum styttri og lengri texta m.a. úr Tímaritinu Fjölni, skoðum texta tengda miðaldafræðum og íslenskri sagnfræði (m.a. úr ársritinu Sögu). Markmiðið er að þjálfa nemendur í lesskilningi á erfiðum vísindalegum textum og hvetja þá til að taka eigin afstöðu gagnvart innihaldi þeirra.

 

Schriftliche Textproduktion (Isländisch) (2) Eiríkur Sturla Ólafsson
UE 52 269 Fr 8–10 DOR 24, 3.135  

Markmiðið er að þjálfa nemendur í að skrifa fagtexta á íslensku, sem innihalda íslenska setningafræði og fagorð. Við munum skoða uppbyggingu orðræðu í vísindalegum textum og greinum, og reyna að greina mynstur í framsetningu slíkra texta. Nemendur skulu eftir fremsta megni tileinka sér stíl fagtexta og þjálfa í framsetningu.

 

Textrezeption und -perzeption (Dänisch) (2) Hans Christian Hjort
UE 52 270 Mi 16–18 DOR 24, 3.135  

I dette modul fokuseres der på læsning af fagvidenskabelige tekster, der kan for-modes at være relevante for MA-studerende. Hver tekst er forsynet med spørgsmål, der har til formål at give underviseren et feedback, som vi kan bruge i dis-kussioner om adækvat tekstreception. Deltagerne opfordres til at foreslå tekster til behandling, helst før semesterstart. Nogle af de i dette modul behandlede tekster genbruges efter aftale i modulet „Textproduktion“.

 

Textproduktion ausgehend von fachspezifischen Texten (Dänisch) (2) Hans Christian Hjort
UE 52 271 Fr 12–14 DOR 24, 3.135  

Modulet har til formål at træne deltagerne i at skrive fagvidenskabelige tekster, der dels overholder danskens morfologi og syntaks, dels de eksplicitte og implicitte normer for dansk videnskabelig prosa.

Litteratur: Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave – opgaveskrivning på videregående uddannelser. København 2001

 

Textrezeption (Norwegisch) (2) Jana Eder
UE 52 272 Do 12–14 DOR 24, 3.135  

På dette kurset vil vi konsentrere oss om det reseptive arbeidet med tekster. Målet med kurset er lesekompetanse på et akademisk adekvat nivå. Til dette vil vi benytte oss av tekster fra forskjellige fagområder (lingvistikk, litteratur- og kultur vitenskap ...), og vi vil arbeide med utvikling av lesestrategier for å effektivisere lesingen. Det er ønskelig at studentene selv kommer med forslag til tekster.

 

Schriftliche Texproduktion (Norwegisch) (2) Jana Eder
UE 52 273 Mo 10–12 DOR 24, 3.231  

Målet med dette kurset er å utvikle skrivekompetanse i norsk fagspråk.Vi vil arbeide med skriving av forskjellige typer fagtekst, og vi vil se på noen typiske trekk ved akademiske tekster på norsk. Kurset vil også omhandle generelle trekk ved norsk fag-/vitenskapsspråk.

 

Facktext och textreception (Schwedisch) (2) Ida Zelić
UE 52 274 Mo 12–14 DOR 24, DOR 24, 3.135  

Inom ramen för kursen kommer deltagarna att arbeta med texter av olika svårighetsgrad. Val av texter kommer att ha kuturvetenskaplig, lingvistisk och litterär inriktning. I kursen ingår även översättning av texter. Översiktsläsning, närläsning och informationsläsning är några tekniker som kommer att användas i textarbetet.

Magisterstuderande får bara delta i mån av plats. Kontakta Ida Zelic innan terminen börjar.

 

Textproduktion: Språk i kontext (Schwedisch) (2) Ida Zelić
UE 52 275 Do 10–12 DOR 24, 3.231  

Utifrån olika texttyper med varierande svårighetsgrad kommer kursen att fokusera på lexikala och grammatiska frågeställningar. Inom ramen för kursen kommer egna texter att skapas utifrån textförlagor. Tematiskt kommer texterna att anknyta till samhälliga, litterära och lingvistiska ämnen. Målet med kursen är befästandet och tillägnandet av förvärvade och nya språkstrukturer.

Magisterstuderande får bara delta i mån av plats. Kontakta Ida Zelic innan terminen börjar.

SS 08 Master Lehrangebot für Masterstudierende im SS 2008
SS 08 Übersicht Lehrveranstaltungen SS 2008