Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Humboldt-Universität zu Berlin | Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät | Nordeuropa-Institut | TERMINE | WiSe 2019/20 | DHV | Normeringen av satskonstruktioner: Infödda och inflyttades svenska i ljuset av svensk nationalspråksideologi – Maria Bylin och Sofia Tingsell

Normeringen av satskonstruktioner: Infödda och inflyttades svenska i ljuset av svensk nationalspråksideologi – Maria Bylin och Sofia Tingsell

...Därför kontrasterar vi med hur man diskuterar språkriktighet och vad innebörden av begrepp som rätt och fel, korrekt och inkorrekt, normenlighet är i språksamhällen med längre traditioner av mångspråkighetsmedvetenhet och pluricentrism, som t.ex. Spanien, Finland och Kanada
  • Normeringen av satskonstruktioner: Infödda och inflyttades svenska i ljuset av svensk nationalspråksideologi – Maria Bylin och Sofia Tingsell
  • 2019-11-26T18:00:00+01:00
  • 2019-11-26T20:00:00+01:00
  • ...Därför kontrasterar vi med hur man diskuterar språkriktighet och vad innebörden av begrepp som rätt och fel, korrekt och inkorrekt, normenlighet är i språksamhällen med längre traditioner av mångspråkighetsmedvetenhet och pluricentrism, som t.ex. Spanien, Finland och Kanada
  • Was Öffentliche Veranstaltung Dag-Hammarskjöld-Vorlesung
  • Wann 26.11.2019 von 18:00 bis 20:00
  • Wo DOR24, Raum 3.134 (Brandes)
  • iCal

Normeringen av satskonstruktioner: Infödda och inflyttades svenska i ljuset av svensk nationalspråksideologi

Maria Bylin
är examinerad språkkonsult i svenska och fil. Dr. i nordiska språk och disputerade 2013 på en avhandling om aspektuella hjälpverbs grammatikalisering i svenskan. Därefter har hon forskat och undervisat inom grammatik, språkvård och språkpolitik på Stockholms universitet. Hennes publikationer har behandlat förlusten av futural betydelse hos det modala hjälpverbet vilja i svenskan, sexusböjningens -a och -e i den nye/nya chefen, samt grammatiska och estetiska argument i språkvårdsdiskussioner. Sedan två år tillbaka är jag verksam som språkvårdare i svenska på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen.

Sofia Tingsell
är fil. dr i nordiska språk, och har huvudsakligen arbetat med grammatik och flerspråkighet, tidigare som lektor i svenska som andraspråk på Göteborgs universitet, nu som språkvårdare i svenska på Språkrådet.
Der Vortrag wird auf Schwedisch gehalten.
20191126 dhv

Bild von Christian Dorn auf Pixabay

Föredraget diskuterar den svenska språkvårdens sätt att använda begrepp som rätt och fel respektive variation, korrekt och inkorrekt, normenligt eller avvikande, utifrån avvikelser från svenskans traditionella syntaktiska mönster med verbet på andra plats: Sen gick vi, Han skrek bara. Korpusspråkvård är en ideologiskt grundad verksamhet, och varje språkriktighetsdiskussions argument hämtar relevans ur sin tids språkideologier. Den svenska språkriktighetsdebatten har länge varit tydligt grundad i en enspråkighetsideologi, som beskriver modersmålstalares avvikelser som variation, men inlärares avvikelser som fel. Därför kontrasterar vi med hur man diskuterar språkriktighet och vad innebörden av begrepp som rätt och fel, korrekt och inkorrekt, normenlighet är i språksamhällen med längre traditioner av mångspråkighetsmedvetenhet och pluricentrism, som t.ex. Spanien, Finland och Kanada.