Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

Literaturen im Sommersemester 2001'); ?>

Nedslag i svensk litteratur från Stiernhielm till Sonnevi BIRGITTA HOLM
VL 52 242 Mi 14-16 MOS 101  

I min föreläsning under vintersemestern prövade jag att utifrån enskilda textexempel besvara frågan om hur nya verklighetselement kommer in i litteraturen och därmed leder till konstnärlig förnyelse. Sommarsemesterns föreläsningar innebär en fristående fortsättning. Med utgångspunkt i korta utdrag ur ett antal texter låter vi öppna för verket, författarskapet, epoken, historien. Metoden, inspirerad av Erich Auerbachs Mimesis, innebär en förening av close reading och historisk utblick. Istället för fullständighet ett visst mått av subjektivitet. Vilka texter talar till oss än i dag? Vilka texter för oss in i hjärtat av en epok eller mentalitet?

Skandinavische Erzählliteratur zwischen 1920 und 1960 STEFANIE VON SCHNURBEIN
VG 52 243 Mo 10-12 BE 1, 140/142  

Die Vorlesung versteht sich als Einführung in zentrale Werke und Hauptströmungen der skandinavischen Literaturen in einem Zeitraum, der bewusst quer zu traditionellen Epocheneinteilungen gewählt ist. Dies gibt Gelegenheit, häufig wenig beachtete Kontinuitäten, aber auch Brüche einer der produktivsten literarischen Epochen in Skandinavien in den Blick zu nehmen. Als thematische Schwerpunkte sind unter anderem vorgesehen: Der historische Roman, das Interesse für Phantastisches und Unbewusstes, die Rezeption psychoanalytischen Denkens, Arbeiterliteratur und soziales Engagement, Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus, Modernismus und Avantgarde.

Vi leser Dag Solstad JAN BROCKMANN
UE 52 244 Mo 10-12 MOS 101  

Vi leser tre romaner av denne forfatteren som regnes som en av de ledende i norsk samtidslitteratur. Alle tre bøker er skrevet på 90-tallet og er ganske kortfattet: Ellevte roman, bok atten. Oslo (Forlaget Oktober) 1992, 144 s., ISBN 82-7094-594-3. - Genanse og verdighet. Oslo (Forlaget Oktober) 1994, 143 s., ISBN 82-7094-673-7. - Professor Andersens natt. Oslo (Forlaget Oktober), 1996, 141 s., ISBN 82-7094-764-4.

Søren Kierkegaard: Stadier paa Livets Vei HANS CHRISTIAN HJORT
UE 52 245 Fr 14-16 MOS 101  

Kierkegaards Stadier... udkom 1845, to år efter Enten - Eller, som de i mange henseender kan (skal) læses i forlængelse af. Det er en fordel at have læst Enten - Eller, men ingen betingelse for at deltage. Det koncept, der ligger bag øvelsesrækken, går i al beskedenhed ud på: 1) at få deltagerne til at læse hele bogen, 2) at vække interesse for Kierkegaards værk og for receptionen af dette i hans samtid.

Litteratur: Søren Kierkegaards skrifter. Stadier paa Livets Vei. Udgiver: Søren Kierkegaard Forskningscentret, red. Cappelørn, Niels Jørgen og andre, København 1999, bind 6 og K 6 (kommentarbind). - Billeskov Jansen, F. J.: Studier i Søren Kierkegaards litterære kunst. 4. opl., København 1987 - er en god og kort introduktion til Kierkegaard som forfatter af fiktionstekster. - Rohde, Peter P.: Søren Kierkegaard. Et Geni i en Købstad. København 1962 - er en god introduktion til Kierkegaards biografi. Man kan også læse næsten samme tekst (af samme forfatter) på tysk: Søren Kierkegaard mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg, 1987. - Kirmmse, Bruce H.: Søren Kierkegaard truffet. - Et liv set af hans samtidige. København 1996. - Garff, Joakim: Søren Aabye Kierkegaard. København 2000.

Teilnahmevoraussetzungen bzw. -hinweise: Danskkundskaber svarende til SP Spracherwerb Dänisch 3 og regelmæssig, aktiv deltagelse. Studerende kan ved aktiv deltagelse få udstedt en "Teilnahmeschein" svarende til Konversationskurs Dänisch.

Skottet på maskeradbalen. Mordet på Gustav III i svensk litteratur BIRGITTA HOLM
UE 52 246 Di 12-14 MOS 110  

År 1792 brann ett skott av på Operan i Stockholm. Skottet var riktat mot kung Gustav III, som sårades svårt och kort därefter avled. Mordet på Gustav III spelar något av en huvudroll i tre av svensk litteraturs mest märkliga romaner. Den första, ca fyrtio år efter skottet, är C. J. L. Almqvists Drottningens Juvelsmycke (1834). Ca åttio år därefter kom Hjalmar Bergmans En döds memoarer (1918) och trettio år senare Gösta Oswalds Rondo (1951).

Ingen av romanerna är lättillgänglig. Vi koncentrerar oss på texterna av Almqvist och Bergman och särskilt på de avsnitt som skildrar maskeradbalen. Via närläsningar försöker vi komma åt hur författarna förhåller sig till händelsen och till varandra, vilka uttrycksmedel de använder, vilka skiftande symboliska innebörder som mordet får och vilken funktion mordet har i berättelsen.

Deltagarförutsättning: Förmåga att läsa svensk skönlitteratur (även äldre) samt beredskap att delta aktivt och regelbundet.

Litteratur: C. J. L. Almqvist: Drottningens juvelsmycke. - Hjalmar Bergman: En döds memoarer. - Gösta Oswald: Rondo. (De två senare i Svenska Akademiens klassikerserie). Därutöver läses viss historisk och textinterpreterande litteratur, i det senare fallet framför allt narratologisk.

Von Jon Fosse bis Thomas Vinterberg: Das zeitgenössische Drama in Skandinavien KIRSTEN WECHSEL
UE 52 247 Do 10-12 MOS 101  

Lange Zeit wenig beachtet, hat sich das Drama seit den 90er Jahren zu einer der innovativsten und anregendsten literarischen Gattungen im Norden entwickelt. Seit kurzem finden die Experimente skandinavischer DramatikerInnen den Weg auch auf deutsche Bühnen. In der aktuellen Theatersaison inszeniert die Schaubühne gleich zwei Stücke des Norwegers Jon Fosse, und Thomas Vinterbergs viel beachteter Film Festen wurde kürzlich gleich an zwei Häusern für die Bühne konzipiert.

Die Übung bietet den TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich literatur- und theaterwissenschaftliche Grundlagen zu erarbeiten. Auf dieser Basis werden wir uns einen Überblick über die skandinavische Gegenwartsdramatik verschaffen. Da viele Stücke das Verhältnis zwischen Kunst und Realität thematisieren, werden wir uns mit aktuellen Fragen der Ästhetik befassen. Damit die Diskussion nicht allzu theoretisch wird, ist zudem ein gemeinsamer Theaterbesuch geplant.

Teilnahmevoraussetzung: Sprachkenntnisse entsprechend SP 3.

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme und Bereitschaft, eine Seminarsitzung vorzubereiten.

Einführung in die Literaturwissenschaft: Textanalyse HEIKE PEETZ
GK 52 248 Mi 16-18 MOS 103  

In diesem Grundkurs sollen allgemeine literaturwissenschaftliche Grundbegriffe und Methoden erarbeitet werden. Neben der Einführung in grundlegende Arbeitstechniken wird der Schwerpunkt auf der ausführlichen Textanalyse liegen, die an ausgewählten Beispielen geübt werden soll. Die Texte aus verschiedenen Gattungen, Sprachen und Epochen ermöglichen dabei, erste Kenntnisse der skandinavischen Literaturgeschichte zu gewinnen.

Teilnahmevoraussetzungen: Sprachkenntnisse entsprechend SP 2. Aktive Teilnahme, Übernahme eines Referats und für den Erwerb eines Leistungsnachweises eine Hausarbeit.

Literaturhinweise: Matias Martinez/Michael Scheffel: Einführung in die Erzähltheorie. München, Beck 1999. - Heinz Ludwig Arnold, Heinrich Detering (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München 1996. - Stephan Michael Schröder (Hg.): Studienbibliographie zur Neuskandinavistik. Berlin 1997. - Fritz Paul (Hg.): Grundzüge der neueren skandinavischen Literaturen. Darmstadt 1991.

Berättarexplosion i Västerbotten BIRGITTA HOLM
HS 52 249 Mo 18-20 MOS 110  

Från ett område stort som ett björnrevir (ca fem mils radie) kommer tre av svensk litteraturs största berättare i modern tid, Sara Lidman, P. O. Enquist och Torgny Lindgren. Hos alla tre inträffar en kulmen när de zoomar in på sin födelsetrakt, ja ställer själva födelsegården i centrum. Vi ska undersöka detta förhallande mellan estetik och plats men också på olika sätt närma oss tre av 1900-talets stora romaner. Sara Lidmans Oskuldens minut (1999) utspelas i Ecksträsk, litteraturens motsvarighet till Missenträsk, en by på gränsen till lappmarken. P. O. Enquists Kapten Nemos bibliotek (1991) är en uppväxtskildring fran en by i Västerbotten besläktad med författarens Hjoggböle. I Torgny Lindgrens Ormens väg på hälle-berwahlverwandtschfatget (1982) förs en monolog riktad till Gud och platsen är ett sammanstörtat hus i ett trakt med drag av författarens Norsjö.

Ett undersökningsomrade för oss är "platsens poesi" - förhållandet mellan plats, uttrycksformer, känslostyrka i litteraturen. Ett annat är "Varför Västerbotten"? Hur kommer det sig att en trakts litteratur och konst vid en bestämd tidpunkt når en blomning? Ett tredje är representativa exempel på modern svensk romankonst och skönlitterär prosa.

Deltagarförutsättning: God förmåga att läsa svensk skönlitteratur samt beredskap att delta aktivt och regelbundet.

Litteratur: Sara Lidman. Oskuldens minut. 1999. - P. O. Enquist: Kapten Nemos bibliotek. 1991. - Torgny Lindgren: Ormens väg på hälleberget. 1982. Därtill kommer viss litteraturteoretisk litteratur.

Krisen der Männlichkeit STEFANIE VON SCHNURBEIN
HS 52 250 Mo 16-18 MOS 110  

Die vielbeschworene "Krise der Moderne" ist von Anfang an geschlechtlich konnotiert. Sie zeigt sich immer auch als "Krise der Männlichkeit" und ist geprägt von Ängsten vor einer "Feminisierung der Kultur". Das Seminar geht diesem Phänomen anhand zentraler skandinavischer Romane nach, die für die gesamte europäische Geschlechterdebatte seit dem 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle spielen. In den Blick rücken dabei neben thematischen Aspekten vor allem auch Fragen nach der geschlechtlichen Bestimmtheit spezifisch literarischer Kategorien. So können beispielsweise die immer wieder konstatierten "Erzählkrisen" des 20. Jahrhunderts auch im Rahmen der "Krisen der Männlichkeit" verstanden werden.

Teilnahmevoraussetzungen und -hinweise: Abgeschlossene Zwischenprüfung, aktive Mitarbeit und Übernahme eines Referats und/oder einer Diskussionsleitung, für einen Leistungsnachweis zusätzlich eine Hausarbeit. Für TeilnehmerInnen aus dem Studiengang Geschlechterstudien werden die Texte nach Möglichkeit in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.

Neuere Theorien in der Literaturwissenschaft STEFANIE VON SCHNURBEIN
HS 52 251 Di 18-20 MOS 110  

Das Seminar, das sich an fortgeschrittene Studierende im Hauptstudium der Skandinavistik, Geschlechterstudien und Literaturwissenschaften wendet, ist eine Fortsetzung des Oberseminars Gender-Theorien in der Literaturwissenschaft vom Wintersemester, steht aber auch interessierten NeueinsteigerInnen offen. Ausgehend von den Interessen und auf Initiative der TeilnehmerInnen setzen wir uns weiter mit aktuellen theoretischen Ansätzen zu den Bereichen Geschlecht und Sexualität und deren Anwendungsmöglichkeiten auf (skandinavische) Literaturen auseinander. Die Schwerpunkte werden sich aus den Diskussionen des Wintersemesters ergeben.

Teilnahmevoraussetzungen und -hinweise: Mindestens ein HS, aktive und kreative Mitarbeit, Übernahme eines Referats und/oder Vorbereitung einer Seminarsitzung, Fähigkeit und Bereitschaft zur Lektüre englischsprachiger Texte; für einen Leistungsnachweis zusätzlich eine Hausarbeit. Da sich das Seminar ausdrücklich auch an Teilnehmende anderer Fachrichtungen wendet, werden für diese keine skandinavischen Sprachkenntnisse vorausgesetzt. Zu diskutierende skandinavische literarische Texte werden in Übersetzung zur Verfügung stehen.

Kolloquium für MagistrandInnen und DoktorandInnen STEFANIE VON SCHNURBEIN
CO 52 252 Di 16-18 MOS 240  

Das Kolloquium gibt Studierenden (nicht nur) des Fachteils Neuere skandinavische Literaturen ab dem Stadium der Themensuche für die Magisterarbeit bis zur Promotion die Gelegenheit, Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte, eigene Ansätze und Fragen zu präsentieren und zu diskutieren. Es besteht auch die Möglichkeit, sich mit Problemen der Prüfungsvorbereitung und Themenwahl auseinander zu setzen.

 

left.gif Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2001