Humboldt-Universität zu Berlin - Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät - Nordeuropa-Institut

 
 

Kära studenter!

Fyra av sex terminer vid Nordeuropa-Institut ligger nu bakom mig. Jag börjar faktiskt förstå hur tysk universitetsutbildning är uppbyggd. När man nu ska införa Bachelor- och Masterprogram undviker jag dock nogsamt att sätta mig in i det. Men jag kan skänka några tröstens ord. Man behöver inte förstå hur allt fungerar för att kunna ge en kurs. Det vet jag av erfarenhet.

Det finns intressantare gåtor än utbildningssystemet att grubbla på när man är svensk gäst på Nordeuropa-Institut. Hellre funderar jag på vad det är som ligger bakom det intresse för skandinaviska och nordiska länder som samlat människorna på Nordeuropa-Institut. Hur uppstår ett sådant engagemang för något främmande? Eller, kanske snarare i detta fall, för det "lagom främmande".

För ett par veckor sedan var jag i Svenska kyrkan och såg Eurovisionsschlagerfestivalen på storbildsskärm. Det blandande svenska och tyska tittargänget verkade uppskatta och förkasta ungefär samma sånger. Samma slags scenkläder åstadkom sam-ma förtjusta rysningar och burop i båda läger. I sin helhet styrs röstförfarandet av geografisk närhet, med utslagspoäng och seger för den artist som lyckas pricka in majoritetens uppfattning om raffig klädsel. Vid närmare granskning är ändå vårt nya Europa lite gåtfullt. Norge respektive Österrike ger alltid höga poäng till Sverige respektive Tyskland, men har någonsin Sverige gett poäng till Norge eller Tyskland till Österrike?

I universitetsvärlden är det på samma sätt. Allt fler tyskar vill lära sig svenska medan allt färre svenskar lär sig tyska. Dumt av svenskarna, men en desto bättre framtid för de tyskar som behärskar båda språken. Mina kolleger i Sverige tycker jag är modig och storartad som vågar ge mig iväg till det fjärran Tyskland. Tråkigt för dem, men bra för mig som har förmånen att leva och arbeta här en tid.

Val som att studera ett "litet" språk eller att bege sig till ett annat land är måhända lika omöjliga att förstå som att vissa barn absolut vill leka cowboys medan andra helt identifierar sig med indianerna. Jag tror ändå att det finns speciella faktorer av betydelse när vi tar våra steg in i det mer eller mindre okända. Min farfar utbildade sig i Tyskland. På sistone har jag kommit att tro att det - det var i början av 1920-talet - faktiskt var betydelsefullt för att jag cirka 80 år senare tänkte på en tid i Berlin som en reell möjlighet. Vad som fick hans föräldrar, torparbarn från Småland, att förlägga släktens första satsning på högre utbildning till Mecklenburg är förstås en riktig gåta.

Jag undrar alltså ofta över hur det är bland studenterna. Hur präglas era val av, förutom av egna erfarenheter och fantasivärldar, också av livsöden, berättelser och attityder från andra generationer, från släkt och familjenätverk? Tänk gärna efter. En så kallad "Aha-upplevelse" kan eventuellt infinna sig. Med eller utan Aha önskar jag alla välkomna till en ny och givande termin!

Ella Johansson
Dag Hammarskjöld-gästprofessor vid Nordeuropa-Institut
Berlin, juni 2004

 

Liebe Studierende!

Vier von sechs Semestern am Nordeuropa-Institut liegen nun hinter mir. Ich beginne tatsächlich zu verstehen, wie das deutsche Universitätssystem aufgebaut ist. Wenn jetzt die Bachelor- und Masterstudienordnung eingeführt wird, vermeide ich dennoch unbedingt, mich darin einzuarbeiten. Aber ich kann euch trösten: Man braucht nicht zu verstehen, wie alles funktioniert, um einen Kurs unterrichten zu können. Das weiß ich aus Erfahrung.

Es gibt spannendere Rätsel als das Bildungssystem, über die man grübeln kann, wenn man schwedischer Gast am Nordeuropa-Institut ist. Lieber denke ich darüber nach, was hinter dem Interesse für skandinavische und nordische Länder steckt, das die Menschen am Nordeuropa-Institut zusammengeführt hat. Wie entsteht ein solches Engagement für etwas Fremdes? Oder, in diesem Fall vielleicht eher, für das "lagom främmande", das "nicht zu Fremde"?

Vor einigen Wochen sah ich in der Schwedischen Gemeinde den Eurovision Song Contest auf einem Großbildschirm. Das gemischt schwedische und deutsche Publikum schien ungefähr die gleichen Titel zu schätzen und abzulehnen. Dieselben Kostümierungen riefen dasselbe verzückte Raunen oder abwertende Buhrufe in beiden Lagern hervor. Insgesamt ist das Abstimmungsverhalten gesteuert von geographischer Nähe, mit entscheidenden Punkten und dem Sieg für den Künstler oder die Künstlerin, dem oder der es gelingt, bezüglich flotter Kleidung den Geschmack der Mehrheit zu treffen. Bei näherer Betrachtung erscheint unser neues Europa dennoch etwas rätselhaft. Norwegen bzw. Österreich vergeben immer eine hohe Punktzahl an Schweden bzw. Deutschland, aber hat Schweden jemals Punkte an Norwegen oder Deutschland an Österreich vergeben?

Auf Universitätsebene verhält es sich ähnlich. Immer mehr Deutsche wollen Schwedisch lernen, während immer weniger Schweden Deutsch lernen. Dumm von den Schweden, aber umso bessere Zukunftsaussichten für die Deutschen, die beide Sprachen beherrschen. Meine Kolleginnen und Kollegen in Schweden finden, ich sei mutig und großartig, dass ich mich ins ferne Deutschland wage. Schade für sie, aber schön für mich, den Vorteil zu genießen, hier eine Zeit lang zu leben und zu arbeiten.

Entscheidungen wie die, eine "kleine" Sprache zu studieren oder sich in ein anderes Land zu begeben, sind vielleicht genauso unergründlich wie die Tatsache, dass manche Kinder unbedingt Cowboy spielen wollen, während andere sich ganz mit den Indianern identifizieren. Ich glaube aber dennoch, dass es bestimmte wichtige Faktoren gibt, die uns beeinflussen, wenn wir unsere Schritte hinein in mehr oder weniger Unbekanntes lenken. Mein Großvater erhielt seine Ausbildung Anfang der 1920er Jahre in Deutschland. In letzter Zeit bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass dies durchaus bedeutend dafür war, dass ich ungefähr achtzig Jahre später eine Zeit in Berlin als reelle Möglichkeit ansah. Was seine Eltern, arme Bauernkinder aus Småland, bewogen hat, das erste Familienmitglied, das eine höhere Ausbildung erhielt, nach Mecklenburg zu schicken, bleibt freilich ein echtes Rätsel.

Ich frage mich also oft, wie das unter den Studierenden ist. Inwieweit ist eure Wahl außer von eigenen Erfahrungen und Phantasiewelten auch von den Lebensschicksalen, Erzählungen und Einstellungen anderer Generationen, von Verwandtschaft und Familiennetzwerken geprägt? Denkt gerne darüber nach. Vielleicht kommt es zu einem Aha-Erlebnis. Mit oder ohne Aha heiße ich alle herzlich willkommen zu einem neuen und ergebnisreichen Semester!

Ella Johansson
Dag-Hammarskjöld-Gastprofessorin am Nordeuropa-Institut
Berlin, Juni 2004

 

left.gif Vorworte: Übersicht
left.gif Nordeuropa-Institut

left.gif Vorworte: Übersicht